Psykiatri

Untitled design(3)Behandling af psykisk syge fylder meget i den offentlige debat og med rette. Mennesker med psykiske lidelser er en af de svageste patientgrupper vi har og der har i mange år været for lidt fokus på at give dem samme rettigheder som andre patienter. Derfor er det også af største vigtighed at være opmærksom på patientsikkerhed og patientrettigheder for denne patientgruppe.

Tvang og medicinering er under visse betingelser nødvendig for at hjælpe patienter i psykiatrien.

Tvang er en meget gennemgribende tilsidesættelse af patientens selvbestemmelse, derfor er der et meget grundigt regelsæt for, hvornår, og under hvilke omstændigheder tvang kan anvendes på psykiatriske afdelinger. Personalet skal altid bruge mindste middels princip. Det vil sige, at anvendelse af tvang skal stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået, og at tvang skal udøves så skånsomt som muligt og ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt.Anvendelsen af tvang i Danmark er flere gange blevet kritiseret af Europarådets komitee til forebyggelse af tortur mv.  Derfor er det vigtigt for både patienter og især personale, at kende reglerne for anvendelse af tvang, så det altid er mindste-middels-princip der anvendes.

Patientsikkerheden er vigtig når psykiatriske patienter bliver behandlet med antipsykotiske og beroligende lægemidler. Flere undersøgelser har vist, at der stadig er problem med, at patienter får flere antipsykotiske midler samtidig, og at patienter samtidig modtager beroligende medicin og antipsykotika. Der skal være en balance, det nytter ikke at reglerne bliver så stramme, at lægerne ikke kan behandle patienterne – samtidig er det vigtigt at patienterne får den bedst mulige behandling, også farmakologisk. Derfor er behandlingen primært en opgave for speciallæger i psykiatri.

Børn og unge udgør en særligt sårbar gruppe og det er vigtigt, at medicinsk behandling af børn og unges lidelser, varetages af  speciallæger i børn- og ungdomspsykiatri.

Mange psykiatriske patienter behandles på institutioner eller plejehjem, hvor der ikke er dagligt lægeligt tilsyn, særligt her er det vigtigt at personalet kender de regler der gælder på område og ved hvornår de skal reagere og kontakte læge.

Jeg har i mange år beskæftiget med med at fortolke lovgivningen og udforme regler for anvendelse af tvangsforanstaltninger i psykiatrien og for behandling med antipsykotika. Jeg holder foredrag/kurser og rådgiver om emnet – kontakt mig, hvis du vil høre mere.

Nedenunder kan du finde links til relevante regler og publikationer:

Bekendtgørelse  af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (psykiatriloven)

Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser

Bekendtgørelse  om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse om samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger
(Bekendtgørelse om eftersamtaler)

Vejledning  om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien, herunder registrering af foranstaltninger over for mindreårige) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Vejledning nr. 9427 af 20. januar 2011 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Sundhedsstyrelsens tilsyn med bosteder og deres håndtering af antipsykotiske lægemidler fra 2009 og fra 2012

Sundhedsstyrelsens rapport om psykisk syge kriminelle

Sundhedsstyrelsen indskærper den 29. november 2006 landets læger at udvise stor forsigtighed ved behandling med antipsykostiske lægemilder i kombindation med sove- og nervemedicin

Sundhedsstyrelsen indskærper den 15. marts 2004 landets læger at udvise stor forsigtighed ved behandling med atypiske antipsykotika til ældre patienter med demens

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.