Læger

lægeLægen er populært sagt den autoriserede sundhedsperson, som må alt. De må dog ikke arbejde som tandlæger.

Læger må:

  • operere (stikke hul på huden, indføre apparater gennem kroppens naturlige åbninger)
  • bedøve patienter
  • behandle med receptpligtig medicin
  • behandle med røntgen
  • behandle med elektriske apparater, der kan være farlige
  • behandle visse smitsomme sygdomme

Loven siger også, at det er forbudt for andre at foretage disse behandlinger, medmindre de gør dette som lægens medhjælp. En overtrædelse er strafbelagt.

Nogle autoriserede sundhedspersoner; tandlæger og jordemødre, kan selvstændigt behandle patienter med visse former for receptpligtig medicin, og tandlæger kan operere indenfor deres område.

Alle kan behandle syge og stille diagnoser, da det ikke er forbeholdt virksomhed og ikke kræver en autorisation.

Lægen har også en række pligter, som er beskrevet i autorisationsloven.

Lægen skal som andre autoriserede sundhedspersoner udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sin behandling af patienter. Det gælder også når lægen er overordnet ansvarlig for, hvilke rammer en medhjælp arbejder under, eller de rammer, lægen tilrettelægger som administrerende overlæge eller virksomhedsansvarlig læge (§ 17-18).

Lægen skal føre journal (§21-23).

Lægen er forpligtet til at yde førstehjælp, når det er påtrængende nødvendigt, og lægen blive bedt om det (§42).

Lægen er forpligtet til at forhindre fare, i de tilfælde lægen får oplysninger om, at en patient har en fysisk eller psykisk lidelse, der kan udsætte andre for livsfare, fx i trafikken. Hvis lægen ikke kan lave en aftale med patienten, skal forholdet anmeldes til Sundhedsstyrelsen (§44).

Lægen er forpligtet til at afgive de indberetninger og anmeldelser, sundhedsmyndighederne kræver af hensyn til den offentlige sundhed, fx anmeldelse af visse smitsomme sygdomme, indretninger af diagnoser til LPR og til Cancerregisteret (§19).

Lægen er forpligtet til at afgive objektive erklæringer til offentlige myndigheder, det kan fx være en sygemelding eller en mulighedserklæring (§20).

Her kan du læse eksempler på lægens pligter og Sundhedsstyrelsens tolkning af, hvordan lægen udviser omhu og samvittighedsfuldhed:


Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (Journalføringsbekendtgørelsen)

Patienters retsstilling og informeret samtykke

Bekendtgørelse om lægers forpligtelser i forbindelse med livstestamenter m.v.

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation. 

Vejledning om sikkerhed i forbindelse med bloddonation

Vejledning om blodtransfusion

Bekendtgørelse om afgivelse af erklæringer m.v.

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet
(Identifikationsvejledning)

Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater
(Implantatvejledningen)

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer
(Kontrolforanstaltninger ved operationer)

Vejledning om praktiserende lægers og vagtlægers behandling af meningokoksygdom

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser

Vejledning om behandling af patienter med akutte atypiske brystsmerter

Vejledning om epikriser

Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v.

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
(Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering)

Vejledning om udfærdigelse af instrukser
(Til landets sygehuse mv.)

Vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.