Bioanalytikere

Bioanalytikere foretager udtagning og analyse af biologisk materiale i forbindelse med behandling af patienter, fx blodprøver eller vævsprøver.  Tidligere blev de betegnet som laboranter.

Untitled design-8

Patientsikkerheden er yders vigtig i arbejdet som bioanalytiker, da arbejdet danner grundlag for lægers diagnostik og behandling af patienter i sundhedsvæsenet.

Utilsigtede hændelser har stor betydning for den enkelte patient, hvis der fx bliver byttet om på prøvesvar, eller prøver bliver analyseret forkert. Autorisationen pålægger dem et særligt ansvar.

Som autoriserede sundhedspersoner er bioanalytikere forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Selvom bioanalytikere altid handler på en læges ordination, er der stor selvstændighed i udførelsen af arbejdet.

Bioanalytikere har ikke noget forbeholdt virksomhedsområde, da det arbejde de udfører er på delegation af en læge. Autorisationen sikrer, at bioanalytikere har den fornødne uddannelse til selvstændigt at udføre prøvetagning, information og vejledning med tæt patientkontakt.

Bioanalytikere er forpligtet til at journalføre de undersøgelser, de gør i deres virksomhed.

Nedenstående regler er af særlig relevans for bioanalytikere:

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
(Journalføringsbekendtgørelsen)

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet
(Identifikationsvejledning)


Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation

Bekendtgørelse om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved anvendelse af humant blod

Vejledning om sikkerhed i forbindelse med bloddonation

Vejledning om blodtransfusion
(Blodtransfusionsvejledningen)

National klinisk retningslinje om anvendelse af blod

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.