Medhjælp

Patientsikkerheden er blevet styrket ved reglerne for, hvordan bl.a. læger bruger medhjælp. Det er vigtigt, at opgaverne i sundhedsvæsenet varetages indenfor klare rammer og med en klar ansvarsplacering. Opgaveglidning og fleksibel varetagelse af arbejdsopgaver er en forudsætning for, at sundhedsvæsnet kan være effektivt under stadigt skrappere økonomiske vilkår. Med reglerne for anvendelse af medhjælp er der sat nogle rammer, der tilgodeser det behov, samtidig med at patientsikkerheden tilgodeses. Untitled design(1)

Det er kun autoriserede sundhedspersoner med et forbeholdt virksomhedsområde, som reglerne gælder. Forbeholdt virksomhed er fx operative indgreb og anvendelse af medicin.

Læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske tandteknikere, tandplejere og optikere har alle forbeholdt virksomhed.

Alle kan være lægens medhjælp – uanset uddannelse – det er lægens ansvar, at det er forsvarligt. Pårørende regnes aldrig som medhjælp, når de hjælper, er det i patientens sted – ikke i den autoriserede sundhedspersons sted.

Når en sundhedsperson delegerer en opgave til en anden person, og opgaven ikke vedrører en forbeholdt virksomhed, er der tale om almindelig delegation, hvor pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed og almindelig ansættelsesretslige regler gælder.

Nogle opgaver kan ikke delegeres til en medhjælp, fordi det står i loven, at en sundhedsperson med en bestemt autorisation skal udføre opgaven. Det er udfærdigelse af recepter, erklæringer, dødsattester, beslutninger om iværksættelse, efterprøvelse mv. af tvangsforanstaltninger i henhold til Psykiatriloven, klinisk undersøgelse af hjernefunktionen for at stille diagnosen hjernedød, ligsyn og visse former for kosmetisk behandling.

Medhjælpen er forpligtet til at holde sig indenfor sin instruktion – ellers kan der være tale om kvaksalveri, der kan straffes med bøde eller fængsel. Medhjælpen skal også sikre sig, at instruktionen er forstået og afslå at udføre en opgave, hvis den ikke er klar, eller hvis medhjælpen ikke har kvalifikationerne til det.

Den autoriserede sundhedsperson, der  benytter medhjælp, er ansvarlig for udvælgelse og instruktion af medhjælpen. Den autoriserede sundhedsperson  har også et ansvar for at føre tilsyn med, at medhjælpen udfører opgaven forsvarligt.

Indenfor mange organisationer vil delegation foregå på ansvar af den lægefaglige ledelse. Den enkelte læge skal dermed ikke tage konkret stilling til kvalifikationer og tilsyn mv., fx når en sygeplejerske skal give medicin, som lægen har ordineret på en hospitalsafdeling.

Ledelsen spiller en central rolle, når der skal være klare regler om opgavevaretagelsen. Det fremgår af bekendtgørelse, at har ledelsen ansvaret for, at der foreligger instruks for en fagligt forsvarlig tilrettelæggelse af delegeret virksomhed, herunder at medhjælperne er instrueret og oplært heri. Ledelsen skal altså sørge for, at personalet er oplært, at rammerne er klare, og der bliver fulgt op på kvaliteten.

På det kommunale område er det kommunalbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at personalet har kompetencer til at udføre almindelige delegerede opgaver.

Du kan læse mere om medhjælp herunder:


Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.